احکام اجتماعی

کمترین حق و تکلیف همگانی نسبت به کسی که بهداشت فردی را رعایت نمی کند حق تذکر دادن در عین احترام به اختیار اوست. این حق را امروز دیگر همه می پذیرند و نمی گویند نباید  در حوزه امور خصوصی دیگران دخالت کرد. شاید شرایط امروز کمک کند بخشی از فلسفه احکام اجتماعی اسلام بهتر درک شود.