بسم الله الرحمن رحیم
 
 

آزادی در سیره علوی -

نویسندگان: علی بهادری جهرمی

مجله یا کنفرانس:مقدمه

هدف از خلقت انسان ها و زندگي آن ها در زمین شناخت معبود و تلاش در راه تقرب به او و خدایي شدن است و انبیاء در طول تاریخ با تذکر انسان به فطرت خداجوي او و بیان راهنمایی هایی وحیاني در این راه زحمات زیادي متقبل شده اند تا اینکه دین اسلام یعني کامل ترین و پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران در زمین ظهور کرد. دیني مؤید و مصدق تعلیمات پیامبران پیشین و ادامه راه ایشان و تنها دین مورد پذیرش خداوند از انسان معاصر و تنها راه نجات و کمال آن ها.

 

چکیده
مفهوم آزادي همواره به عنوان یکي از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشري مورد توجه اندیشمندان حقوقي بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ي تعریفي اجمالي از این مفهوم, ماهیت اسلامي آن را با بهره گیري از منابع اسلامي و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ي عملي و نظري حضرت امیر را
به عنوان الگوي حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعي انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والاي آزادي در حقوق اسلامي و تبیین راهکارهاي تأمین آن در سیره علوي, وجود محدودیت هایي در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسي آن ها نمودار مي سازد در اندیشه ي اسلامي علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادي و به تبع تعریف و مفهوم اسلامي آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش هاي دیگر محدودیت هایي بر آن وارد مي سازند.

در نهایت ضمن بررسي مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادي عقیده به عنوان یکي از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادي در اندیشه ي اسلامي نگاهي گذرا شده است.

واژگان کلیدی: آزادي، سیره علوي، آزادي عقیده، محدودیت


لطفا نظر خود را در میان بگذارید.