بسم الله الرحمن رحیم
 
 

ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق -

نویسندگان: سهراب صلاحی-علی بهادری جهرمی

مجله یا کنفرانس:چکیده

با وجود مشتركات فراواني كه كشورهاي ايران و عراق را به هم پيونده داده است وجود وجه تشابه هايي در ساختار حكومتي آنها، همچون جمهوري بودن تا حدودي اسلامی بودن نظامهاي حقوقي- سياسي، تفاوت های نسبتاً زيادي در ساختار حقوقي و نظام حاكم بر دو كشور به چشم ميخورد كه به نظر می رسد ريشه در شرايط و اوضاع و احوال بسيار متفاوت حاكم بر كشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جديد آنها داشته باشد. عوامل ديگري همچون پیشینه تاریخ متفاوت حكومت های دو كشور، وضعیت سياسي قبلي متفاوت بسياري تفاوت های ساختاري ديگر در دو كشور نيز موثر بوده اند . اين عوامل موجب گشته است كه قانون اساسي ايران، برخلاف ميل و آرمان مدونانش، توفيق چنداني از جهات الگودهي به كشور همسايه ي خود نداشته باشد. نتيجه ي عملي اين اختلاف های قوانین اساسی در سه محور حقوقي قابل مشاهده است كه عبارت اند از : تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی - سياسي متمايز كه تا حد بسيط بودن ايران در مقابل فدرالي بودن نظام حاكميتي عراق پيش رفته و در نهايت، جايگاه و نقش متفاوت قواي سه گانه و مسئولين حكومتي دوكشور كه از شرح وظايف و مسئوليت ها و نحوه ي انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

واژگان کلیدی: قانون اساسي، ساختار اساسي، جمهوري، فدرال، اسلامي.


فایل ها

لطفا نظر خود را در میان بگذارید.