بسم الله الرحمن رحیم
 
 

چندرسانه ای

شهیدان زنده

سردار حاج حسین اسدالهی سردار میرزا محمد سلگی

روز ارتش

به وقت دلتنگی؛ به وقت حاج قاسم و کلام زیبایش که فرمود: شرط شهید شدن شهید بودن...

احکام اجتماعی

 کمترین حق و تکلیف همگانی نسبت به کسی که بهداشت فردی را رعایت نمی کند حق...

آرامش روانی جامعه

دولت سازمان های مردم نهاد ناظر به حقوق شهروندی و حقوق سلامت را همراه خود کند...

حقوق بشر آمریکایی

هم مهمترین تضمین کننده حقوق بشر و هم مهمترین متجاوز به آن دولت ها هستند. م...