بسم الله الرحمن رحیم
 
 

گزارش های پژوهشی

سمت: نویسنده

همکاران: علی بهادری جهرمی، علی عبدالاحد، ابوالفضل درویشوند، سید مجتبی حسینی پور، حامد ناظمی، سید محمد هادی راجی،

تاریخ: 1398/12/26

سمت: ناظر علمی

همکاران: مولف: آقای جواد محمدی

تاریخ: 1396/04/08

سمت: ناظر علمی

همکاران: محمد صادق فراهانی

تاریخ: 1396/08/04

سمت: ناظر علمی

همکاران: حمید بالایی

تاریخ: 1396/07/30

سمت: ناظر علمی

همکاران: علی فتاحی زفرقندی

تاریخ: 1395/07/12