[wikiwordpress]

آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

دستگاه ذی ربط: معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی مجلس شورای اسلامیتاریخ اتمام: 1398/12/26 سمت: نویسنده همکاران: علی بهادری جهرمی، علی عبدالاحد، ابوالفضل درویشوند، سید مجتبی حسینی پور، حامد ناظمی، سید محمد هادی راجی،

مقدمه

مجلس شورای اسلامی در مسیر چهل ساله قانون گذاری خود دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است، لکن لازمه پیشرفت و پویایی هر نظام، باز بررسی و آسیب شناسی آن در بازه های زمانی مشخص است تا ضمن شناسایی خلأها و نقاط ضعف، نسبت به برطرف کردن این موارد چاره اندیشی شود. ازین رو در این مسیر، پس از احصای آسیب ها، باید ضمن بررسی منشأ شکل گیری این موارد، با شناخت صحیحی از دلایل وقوع آسیب، با ارائه راهکارهای عینی و عملیاتی، مزیت های نظام را افزایش داد و نقاط ضعف را مرتفع کرد…