[wikiwordpress]

تاریخچه‌حقوق‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران؛دولت‌موقت‌از‌تشکیل‌تا‌استعفا

دستگاه ذی ربط: پژوهشکده شورای نگهبانتاریخ اتمام: 1397/02/25 سمت: ناظر علمی همکاران: مهدی نورایی

مقدمه:

با توجه به اهمیت ثبت حوادث تاریخی بر اساس زمان وقوع آن‌ها (chronology) به عنوان متداول‌ترین شیوه ثبت وقایع تاریخی برای به حداقل رساندن نفوذ تحلیل و تفسیر در تاریخ‌نگاری، در بخش‌های قبل در خصوص بیان تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب وقوع حوادث در بستر زمان به موضوع شورای سلطنت و تشکیل شورای انقلاب پرداخته شد. در ادامه تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با رویدادهای انقلاب اسلامی به موضوع دولت موقت از آغاز تا فرجام آن پرداخته می‌شود و در ضمن آن برخی از مهمترین وقایع این دوره به اجمال بیان می‌گردد تا در فصل‌های بعد به برخی از آنها به صورت مبسوط پرداخته شود. هدف از بیان این تاریخچه توجه به سیر تشکیل اساسی‌ترین نهادهای دوره گذار در جمهوری اسلامی می‌باشد.
به طور قطع فرایند انقلاب اسلامی ایران همچون دیگر انقلاب‌ها با سرنگونی رژیم پیشین یا نظام مستقر پایان نیافته و پیروزی جنبش انقلابی و سقوط رژیم پیشین تنها بخشی از فرایند انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد. چه آنکه مراحل جدی‌تر انقلاب که مربوط به گذار از نظم قدیم به نظم جدید است، بعد از پیروزی جنبش انقلابی و سقوط نظام مستقر آغاز می‌شود. به همین جهت و با توجه به این واقعیت که انقلاب اسلامی ایران همچون سایر انقلاب‌ها بعد از دستیابی به پیروزی، بیش از هر چیز با خطر هرج و مرج و بی‌دولتی روبرو خواهد شد، از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار اعضای شورای انقلاب اسلامی و برخی انقلابیون در این برهه از فرایند انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، نحوه تعیین دولت موقت برای اداره امور اجرایی و نظم و نسق بخشیدن به امور مملکت می‌باشد. برای این مقصود مباحث و پیشنهادات فراوانی پیرامون نحوه تعامل با دولت فعلی و یا جایگزینی آن تا زمان تأسیس نهاد‌های اساسی و مبتنی بر رأی مردم مطرح می‌شود.