[wikiwordpress]

دانش و دانشگاه اسلامی


مقدمه (بیان مساله)

دین و دانش هر دو از عناصر تمدن ساز هستند. دین موثرترین عامل در تشکیل و بقاء تمدن هاست دانش نیز در طول تاریخ نقش ویژه ای ایفا نموده است. این دو عنصر در کنار هم در دانشگاه اسلامی جمع می شود ولی کدام سطح یا مفهوم از دین در کنار چه سطحی از دانش لازمه ی تشکیل و مقوم بقای دانشگاه اسلامی است؟

انقلاب اسلامی در بعد فرهنگی آن و از نیازهای اساسی جامعه می باشد. تأملی در دغدغه ی خاطر امام خمینی (ره) نسبت به تحول در دانشگاه ها و دل مشغولی و اهتمام فراوان امام خامنه ای (مدضله) نسبت به اسلامی شدن دانشگاه ها، جایگاه این موضوع را در انقلاب فرهنگی مشخص می سازد…