۲۶ /۰۲ /۱۴۰۱

آیا مردم قبل از تصویب قانون اساسی از محتوای آن اطلاع داشتند؟