۱۴ /۰۷ /۱۴۰۱

بیانیه گام دوم انقلاب یک فرمان انقلابی از یک رهبر انقلابی به یک ملت انقلابی ست..