۰۷ /۰۷ /۱۴۰۱

چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی گذاشته نمی شود؟