۰۷ /۰۷ /۱۴۰۱

شفاف سازی در عملکرد مسئولین تا چه حد باید باشند؟