۰۸ /۰۷ /۱۴۰۱

کجای دین گفته است که یک نسل برای نسل های آینده تصمیم بگیرد؟