۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰

آیا رهبری می تواند حکم رئیس جمهور منتخب ملت را تنفیذ نکند؟