۰۴ /۰۴ /۱۴۰۱

آیا رهبری می تواند حکم رئیس جمهور منتخب ملت را تنفیذ نکند؟