[wikiwordpress]

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون اساسی و سرفصل های دانشگاهی تالیف شده است. هر فصل با پیش درآمد آن شروع می شود. موضوع فصل و اصول مرتبط از قانون اساسی در پیش درآمد تبیین می شود. در موارد لزوم، مفهوم شناسی اصطلاحات مورد استفاده و دسته بندی آن ها صورت می گیرد. سپس، موضوع اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در برخی مباحث به فراخور ماهیت موضوع از یک طرف و لزوم تحلیل مبحث و نتیجه گیری آن از طرف دیگر، مولف به دسته بندی مطالب پرداخته است. برای مثال، در بحث از مسئولیت های رهبر در صفحه ۹۰ باید توجه داشت که مسئولیت یک رهبر تک بعدی نیست. بر عکس؛ مسئولیت رهبر به فراخور ماهیت آن، دارای ابعاد گوناگون است. از این رو؛ مولف در بحث مسئولیت های رهبر، ناگزیر به دسته بندی آن ها در سه بعد سیاسی، مالی و حقوقی بوده است.
مباحث مطروحه در کتاب حقوق اساسی ، به صورت مستدل و مستند تحلیل شده است. مستند تحلیل های صورت گرفته به صورت مکتوب در کتاب درج شده است. بنابراین، خواننده به راحتی می تواند به مستند ذکر شده رجوع نماید.