[wikiwordpress]

حقوق مالیه عمومی

توضیحات کتاب:

کتاب “حقوق مالیه عمومی” تالیف دکتر علی بهادری جهرمی، دکتر حسن خسروی و محمدصادق فراهانی در ۲۲۳ صفحه به بررسی مباحث حقوقی مربوط به مالیه عمومی در نظام اسلام و حقوق موضوعه می‌پردازد. این کتاب در ۵ فصل تنظیم شده است که به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: به تعریف موضوع، جایگاه و اهمیت حقوق مالیه عمومی در اسلام و حقوق موضوعه اختصاص دارد. در این فصل، مبانی نظری و فلسفی حقوق مالیه عمومی و همچنین جایگاه آن در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم: به بررسی درآمدهای عمومی در نظام حقوق اسلام و حقوق موضوعه می‌پردازد. در این فصل، انواع درآمدهای عمومی، مبانی مشروعیت آنها و همچنین قواعد و مقررات مربوط به وصول آنها در دو نظام حقوقی مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد.

فصل سوم: به بررسی هزینه‌های عمومی در نظام مالیه عمومی اسلام و حقوق موضوعه اختصاص دارد. در این فصل، انواع هزینه‌های عمومی، مبانی و ضوابط حاکم بر آنها و همچنین فرآیند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در دو نظام حقوقی مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد.

فصل چهارم: به بررسی حقوق مالیاتی در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه می‌پردازد. در این فصل، مبانی فقهی مالیات، انواع مالیات‌ها، قواعد و مقررات مربوط به تشخیص و وصول مالیات در دو نظام حقوقی مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد.

فصل پنجم: به بررسی بودجه در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه اختصاص دارد. در این فصل، مفاهیم و اصول بودجه‌ریزی، فرآیند تهیه و تصویب بودجه، نظارت بر اجرای بودجه و مسئولیت مرتبط با آن در دو نظام حقوقی مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد.

کتاب “حقوق مالیه عمومی” با ارائه یک رویکرد مقایسه‌ای و تحلیلی به مباحث حقوقی مربوط به مالیه عمومی در نظام اسلام و حقوق موضوعه، می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق و علوم سیاسی و همچنین فعالان حوزه مدیریت عمومی مفید و راهگشا باشد.