برتری «مقاومت» بر «زور» در افغانستان

یادداشت || روزنامه فرهیختگان || ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ علی بهادری جهرمی، حقوقدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛ اتفاقات این روزهای افغانستان دو روی متعارض دارد: وقایعی نگران کننده، رخ دادهایی گیرا. تحلیل سیاسی اوضاع افغانستان، بماند برای صاحب نظران و اهل فن؛ من در ادامه برداشت شخصی خودم را که مبتنی بر همین دو […]

پارلمانی و دمکراسی در قرن بیست و یکم

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و همچنین نمایش نحوه به کارگیری این ارزش‌ها در رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یکم از سوی پارلمان‌هاست.

هسته اصلی این کتاب برگرفته از اظهارنظرها و ایده‌هایی است که اعضای اتحادیه بین‌المجالس بیان کرده و ضمن آن برخی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستند را تشریح کرده و با اشتراک گذاشتن برخی تجارب خود‌، دیگران را نیز در این تجارت سهیم کرده‌اند. هرچند موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود الزامی به پذیرش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما بدون شک بهره‌گیری از تجارب بشری که در جوامع مختلف و طی دوره‌های زمانی طولانی مدتی کسب شده‌اند می‌تواند نظام حقوق داخلی را برای وصول به اهداف خود یاری رساند. به همین دلیل آشنایی با راهکارها و معیارهایی که در نظام‌های حقوقی رایج مطرح می‌شود برای اندیشمندان و برنامه‌ریزان نظام حقوق داخلی امری ضروری و مثمرثمر خواهد بود و می‌تواند در طراحی یا اصلاح ابعاد مختلف این نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین گزارش، کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» در قالب ۸ فصل تحت عناوین مقدمه، یک پارلمان نماینده، پارلمان باز و شفاف، پارلمان در دسترس، پارلمان پاسخگو، پارلمان کارآمد(۱): کارآمدی در سطح ملی، پارلمان کارآمد(۲): دخالت پارلمان در امور بین‌المللی و آینده پیش‌رو، تدوین شده است.

ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

در ‏هـــر ‏نظـــام‏ حقوقی ‏ســـاختارها‏ و ‏نهادهای ‏حقوقـــی ‏را ‏می‏توان ‏به‏ مثابۀ‏ ظـــرف ‏اعمال ‏حاکمیت،‏ ارزش‏هـــا‏ و ‏آرمان‏هـــای یک‏ نظـــام ‏حقوقی ‏محســـوب ‏نمـــود.‏ دســـتگاه ها،‏ ســـاختارها‏ و ‏نهادهای‏ اجرایی ‏به‏ مثابۀ‏ ســـخت‏افزارهایی‏ هســـتند ‏که‏ ســـبب ‏عینی‏ شـــدن‏ و‏ انضمامی‏ شـــدن ‏اهداف‏ و‏ آرمان‏هـــای ‏نظـــام ‏اســـامی ‏می‏گردند. ‏در‏ ایـــن ‏میان ‏یکـــی ‏از ‏لوازم‏ کارآمـــدی ‏نظام‏ حقوقـــی ‏ایران،‏ کارآمدی ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ اســـت.‏ علت ‏این ‏امر ‏آن ‏اســـت‏ که‏ جمهوری ‏اســـامی‏ ایران،‏ نظامـــی ‏اســـت ‏کـــه‏ در‏عیـــن ‏برخـــوداری ‏از ‏ثبات‏ در‏ جهـــت‏ حرکت ‏به‏ ســـمت‏ آرمان‏هـــا ‏و ‏اهداف‏ فطـــری‏ خـــود، ‏امـــکان ‏تغییر ‏در ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ متناســـب ‏با‏ اهـــداف‏ و‏ اقتضائات‏ زمانه‏ را‏ دارد.‏ بـــر‏ ایـــن ‏اســـاس ‏یکـــی ‏از ‏پایه‏ هـــای‏ بنیادین‏ کارآمـــدی ‏نهادها‏ تحـــول ‏در ‏ســـاختار، ‏نگاه‏ به‏ اهـــداف،‏ وظایـــف‏ و‏ مأموریت‏های‏ آن‏ نهاد‏ اســـت…

سوابق علمی و اجرایی

سوابق علمی و اجرایی تدوین، مشارکت در تدوین و ترجمه ۱۶ عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و…. نظارت علمی بر ۷ کتاب تخصصی و ۳ کتاب مجموعه مقالات کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و همکاری بعدی چاپ بیش از ۳۰ عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی […]

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!