بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

اثر حاضر مجموعه مقالات منتخب دومین همایش از سلسله همایش ها با هدف بازخوانی آیین دادرسی در جمهوری اسلامی ایران، بازخوانی ساختار قوه قضاییه در ایران از منظر فقه و حقوق، فهم اصول و بایسته های قاضی و قضاوت در حکومت اسلامی و ارزیابی وضعیت کنونی نظام قضائی با ارائه راهکارهایی برای برون رفت از […]

پارلمانی و دمکراسی در قرن بیست و یکم

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و همچنین نمایش نحوه به کارگیری این ارزش‌ها در رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یکم از سوی پارلمان‌هاست.

هسته اصلی این کتاب برگرفته از اظهارنظرها و ایده‌هایی است که اعضای اتحادیه بین‌المجالس بیان کرده و ضمن آن برخی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستند را تشریح کرده و با اشتراک گذاشتن برخی تجارب خود‌، دیگران را نیز در این تجارت سهیم کرده‌اند. هرچند موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود الزامی به پذیرش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما بدون شک بهره‌گیری از تجارب بشری که در جوامع مختلف و طی دوره‌های زمانی طولانی مدتی کسب شده‌اند می‌تواند نظام حقوق داخلی را برای وصول به اهداف خود یاری رساند. به همین دلیل آشنایی با راهکارها و معیارهایی که در نظام‌های حقوقی رایج مطرح می‌شود برای اندیشمندان و برنامه‌ریزان نظام حقوق داخلی امری ضروری و مثمرثمر خواهد بود و می‌تواند در طراحی یا اصلاح ابعاد مختلف این نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین گزارش، کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» در قالب ۸ فصل تحت عناوین مقدمه، یک پارلمان نماینده، پارلمان باز و شفاف، پارلمان در دسترس، پارلمان پاسخگو، پارلمان کارآمد(۱): کارآمدی در سطح ملی، پارلمان کارآمد(۲): دخالت پارلمان در امور بین‌المللی و آینده پیش‌رو، تدوین شده است.

ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

در ‏هـــر ‏نظـــام‏ حقوقی ‏ســـاختارها‏ و ‏نهادهای ‏حقوقـــی ‏را ‏می‏توان ‏به‏ مثابۀ‏ ظـــرف ‏اعمال ‏حاکمیت،‏ ارزش‏هـــا‏ و ‏آرمان‏هـــای یک‏ نظـــام ‏حقوقی ‏محســـوب ‏نمـــود.‏ دســـتگاه ها،‏ ســـاختارها‏ و ‏نهادهای‏ اجرایی ‏به‏ مثابۀ‏ ســـخت‏افزارهایی‏ هســـتند ‏که‏ ســـبب ‏عینی‏ شـــدن‏ و‏ انضمامی‏ شـــدن ‏اهداف‏ و‏ آرمان‏هـــای ‏نظـــام ‏اســـامی ‏می‏گردند. ‏در‏ ایـــن ‏میان ‏یکـــی ‏از ‏لوازم‏ کارآمـــدی ‏نظام‏ حقوقـــی ‏ایران،‏ کارآمدی ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ اســـت.‏ علت ‏این ‏امر ‏آن ‏اســـت‏ که‏ جمهوری ‏اســـامی‏ ایران،‏ نظامـــی ‏اســـت ‏کـــه‏ در‏عیـــن ‏برخـــوداری ‏از ‏ثبات‏ در‏ جهـــت‏ حرکت ‏به‏ ســـمت‏ آرمان‏هـــا ‏و ‏اهداف‏ فطـــری‏ خـــود، ‏امـــکان ‏تغییر ‏در ‏نهادها‏ و ‏ســـاختارهای ‏آن‏ متناســـب ‏با‏ اهـــداف‏ و‏ اقتضائات‏ زمانه‏ را‏ دارد.‏ بـــر‏ ایـــن ‏اســـاس ‏یکـــی ‏از ‏پایه‏ هـــای‏ بنیادین‏ کارآمـــدی ‏نهادها‏ تحـــول ‏در ‏ســـاختار، ‏نگاه‏ به‏ اهـــداف،‏ وظایـــف‏ و‏ مأموریت‏های‏ آن‏ نهاد‏ اســـت…

اخلاق وکالت

بـــرای ورود بـــه یک حرفـــه، ابتدا نیازمند وجود شایســـتگی های اخلاقی ناظر به آن حرفه هســـتیم کـــه مهمترین آنها داشـــتن دانش تخصصی اســـت. برخورداری از تخصص نســـبت به حوزه ی عملکردی در یک حرفه ســـبب می شـــود تـــا حرفه منـــد تنهـــا بـــه انجـــام کاری همت گمارد کـــه بـــه آن آگاهـــی دارد و از اقدام به انجـــام هر کاری که نســـبت به آن آگاهـــی کامـــل و کافـــی ندارد، بپرهیزد. روشـــن اســـت که داشـــتن آگاهی شـــرط لازم بـــرای ورود به حرفه اســـت و نـــه شـــرط کافی برای آن؛ از ایـــن رو، افزون بر دانش، حرفه مند بایســـتی بتوانـــد با برخورداری از مهـــارت، کاری را که عهـــده دار انجـــام آن اســـت به خوبی و درســـتی انجـــام دهد…

حقوق کاربردی برای جوانان

در جوامع بشری زندگی حول محور قانون و حقوق باعث نظم و امنیت بوده و عدالت را به ارمغان می‌آورد. از دانش‌های ضروری و مورد نیاز برای این جوامع، آشنایی با دانش حقوق است با توجه به پیچیدگی‌های انسانها و دانش‌ها آگاهی از موضوعات مختلف (مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق تجاری و بازرگانی، حقوق اساسی، حقوق استخدامی و ….) و یادگیری کلیات آن ها لازمه زندگی اجتماعی و شهروندی است. حقوق شهروندی از بدو تولد تا پایان زندگی با افراد همراه است و در خانواده، مدرسه، محل کار و در ارتباطات اجتماعی با شهروندان حضور و نقش موثری دارد تا جایی که امروز از وکیل خانواده و حتی وکیل خصوصی سخن گفته می‌شود.
در ایران اسلامی عزیز خوشبختانه نهادها و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای به آموزش حقوق نموده اند و تقریباً اکثر دانشگاه ها رشته حقوق در مقاطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و یا دکتری ایجاد نموده و به ترتیب دانشجو مشغول هستند علاوه بر آن قوه قضاییه با اهتمام جدی به رصد قوانین و مقررات پرداخته و آموزش حقوق در رسانه‌های جمعی و گروهی را در دستور کار دارد. ضمن اینکه آموزش و ضمن خدمت کارکنان قضایی و اداری، آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، امضای تفاهم‌نامه با سازمان ها نهادها و نیروی انتظامی در راستای ارتقای آگاه سازی های عمومی و حقوقی در دستور کار معاونت های منابع انسانی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دادگستری های کل استان قرار گرفته است

بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا

پیش گفتار تعهدات حقوق بشری دولت ها، تعهدات عام و همگانی می باشند از این نظر که دولت ها متعهدند این حقوق را نسبت به تمام اقراد تحت صلاحیت خود رعایت و تضمین کنند و اقدامات و تدابیر لازم را در جهت تحقق هر چه کامل تر این حقوق اتخاذ نمایند. ادبیات اسناد حقوق بشری […]

دانش و دانشگاه اسلامی

مقدمه (بیان مساله) دین و دانش هر دو از عناصر تمدن ساز هستند. دین موثرترین عامل در تشکیل و بقاء تمدن هاست دانش نیز در طول تاریخ نقش ویژه ای ایفا نموده است. این دو عنصر در کنار هم در دانشگاه اسلامی جمع می شود ولی کدام سطح یا مفهوم از دین در کنار چه […]

الزامات حقوقی بررسی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

پیش گفتار پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تفکر جدید در عرصه حکمرانی مطرح گردید که بنای سازگاری با آموزه های برآمده از تفکر مادی گرای غرب را نداشت و به دنبال طراحی مدل حکومتی بر پایه ی آموزه های شریعت اسلام بود. ظهور و قدرت گرفتن چنین حکومتی آن هم در منطقه ی راهبردی […]

حقوق بشر در اسلام

مقدمه مفهوم حقوق بشر به معنای مجموعه حقوق و امتیازاتی که متعلق به انسان با بشر است، قدمتی به قدمت تمدن بشری دارد. به لحاظ تاریخی انقلاب کبیر فرانسه از نقاط عطف شناسایی حقوق بشر در غرب محسوب می شود که به دنبال آن و با صدور اعلامیه حقوق حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹، حقوق […]

راه عدالت

مقدمه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران به سال ۱۳۵۷ که بر اعتقاد راسخ مردم به آموزه های حیات بخش اسلام ناب محمدی بنیان گردیده بود و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت الله و تعالیم شریعت اسلام را در پی داشت؛ فصل نوینی در اندیشه ی حقوق و سیاسی معاصر رقم زد. انقلاب اسلامی، […]